Δικαιολογητικά για Βεβαίωση Λειτουργίας Οδοντιατρείου

Δικαιολογητικά για Βεβαίωση Λειτουργίας Οδοντιατρείου ή οδοντιατρικής εταιρείας.

1. Αίτηση Αναγγελίας Έναρξης Λειτουργίας Οδοντιατρείου.

2. Στις περιπτώσεις της κοινής βεβαίωσης λειτουργίας ή απλής συστέγασης, οι δικαιούχοι υποβάλλουν την Αναγγελία έναρξης από κοινού, καθώς και Ιδιωτικό Συμφωνητικό (θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή), στο οποίο να αποτυπώνονται οι όροι συνεργασίας και η τήρηση των διατάξεων για την άσκηση του επαγγέλματος και της οδοντιατρικής δεοντολογίας.

3. Αντίγραφο της άδειας άσκησης οδοντιατρικού επαγγέλματος.

4. Αντίγραφο του τίτλου ειδικότητας (εφόσον αυτή υπάρχει).

5. Εκτύπωση από Taxis Συμβολαίου αγοράς, ή Συμφωνητικό μίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης με, ή χωρίς αντάλλαγμα, του ακινήτου, στο οποίο θα στεγάζεται το εν λόγω Οδοντιατρείο.

6. Βεβαίωση από την Πολεοδομική υπηρεσία του Δήμου ή από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα, από την οποία να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται από την ισχύουσα πολεοδομική Νομοθεσία η χωροθέτηση της συγκεκριμένης χρήσης στον προβλεπόμενο χώρο (Βεβαίωση χρήσης γης).

7. Σε περίπτωση στέγασης σε πολυκατοικία, απαιτείται Κανονισμός συνιδιοκτησίας, από τον οποίο να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται ρητά η χρήση του χώρου για τη λειτουργία του οδοντιατρικού φορέα.

8. Διάγραμμα κάτοψης του διατιθεμένου χώρου κλίμακας 1/50, σε δύο αντίγραφα με τις διαστάσεις των χώρων και την επεξήγηση του προορισμού τους. Το διάγραμμα αυτό πρέπει να είναι θεωρημένο από διπλωματούχο πολιτικό μηχανικό, ή αρχιτέκτονα, ο οποίος να βεβαιώνει ότι οι χρησιμοποιούμενοι χώροι είναι κύριας χρήσης και να πιστοποιεί ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Α΄ του Π.Δ. 84 2001.

9. Κατάλογο όλων των μηχανημάτων που περιλαμβάνονται στον επιστημονικό εξοπλισμό του Οδοντιατρείου (πάγκος εργασίας τριών μέτρων με συρτάρια, ερμάρια και νεροχύτη, οδοντιατρική έδρα, unit, αεροσυμπιεστής, κλίβανος ή αυτόκαυστο, ακτινογραφικό, διαχωριστής αμαλγάματος, εργαλειοθήκη, συσκευή αποτρύγωσης υπερήχων, σφραγιζόμενο δοχείο μολυσματικών απορριμάτων, ακτινογραφικό), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Β΄ του Π.Δ. 84 2001.

10. Υποβολή επισήμων αντιγράφων των νόμιμων παραστατικών κτήσης της κυριότητας, ή παραχώρησης, ή της διαρκούς κατοχής, ή αποκλειστικής χρήσης του επιστημονικού εξοπλισμού (θεωρημένα αντίγραφα απ' τον εκδότη).

11. Πιστοποιητικό σήμανσης CE για τον χρησιμοποιούμενο οδοντιατρικό εξοπλισμό κατά την ισχύουσα εκάστοτε Νομοθεσία.

12. Βεβαίωση εταιρείας για το ποσοστό συγκράτησης αμαλγάματος.

13. Απόδειξη Οδοντιατρικού Συλλόγου (της περιφέρειας στην οποία αιτείται τη Βεβαίωση λειτουργίας) καταβολής του ποσού των διακοσίων (200) ευρώ.

14. Άδεια Λειτουργίας Ακτινολογικού μηχανήματος (Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας) (Προαιρετικό).

15. Απόσπασμα ποινικού Μητρώου του αιτούντος και του επιστημονικά υπευθύνου (αυτεπάγγελτη αναζήτηση). Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου ή αστικού ιατρικού συνεταιρισμού, απόσπασμα ποινικού Μητρώου του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου ή των μελών του Δ.Σ. (σε περίπτωση ανωνύμου εταιρείας) και του επιστημονικά υπευθύνου.

16.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του δικαιούχου και του επιστημονικά υπευθύνου ότι δεν τους απαγορεύεται η άσκηση ιδιωτικά του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος.

Υ.Γ. Τα δικαιολογητικά (10) δεν απαιτούνται για τους ήδη κατόχους άδειας λειτουργίας οδοντιατρείων. Το μόνο που χρειάζεται είναι η προσκόμιση της παλαιάς αδείας και η ανάκλησή της.

 

Προϋποθέσεις χώρου

Τα ελάχιστα τετραγωνικά μέτρα που θα πρέπει να διαθέτει το οδοντιατρείο είναι τα ακόλουθα:

Ιατρείο – Γραφείο       15 τ.μ.

Αίθουσα Αναμονής       9 τ.μ.

Τουαλέτα                      1,5 τ.μ.

 

Επιπλέον για νομικά πρόσωπα:

Όταν η Βεβαίωση λειτουργίας χορηγείται σε νομικό πρόσωπο ή σε αστικό οδοντιατρικό συνεταιρισμό, την Αναγγελία έναρξης λειτουργίας υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπος. Στην περίπτωση αυτή, εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, υποβάλλονται και τα εξής :

16. Βεβαίωση του Οδοντιατρικού Συλλόγου περί εγγραφής και άσκησης ειδικότητας των επιστημονικά υπευθύνων του Οδοντιατρείου, Οδοντιάτρων, στην περίπτωση που δεν είναι μέλος του Συλλόγου, στην περιφέρεια του οποίου αιτείται τη Βεβαίωση λειτουργίας.

17.  Καταστατικό του νομικού προσώπου ή του αστικού οδοντιατρικού συνεταιρισμού.

18. Ονομαστική κατάσταση του επιστημονικού προσωπικού και Υπεύθυνη Δήλωση ότι σε περίπτωση διακοπής της εργασιακής σχέσης, θα γνωστοποιείται στον Οδοντιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης το όνομα του αντικαταστάτη εντός δέκα πέντε (15) ημερών.

19. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του επιστημονικά υπευθύνου και των Ιατρών ή Οδοντιάτρων εταίρων ή μετόχων ότι δεν τους απαγορεύεται η ιδιωτική άσκηση του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλματος.

20. Σε περίπτωση Ανώνυμης Εταιρείας, ονομαστικός κατάλογος των μετόχων.

 

Επεξήγηση Των Όρων Κοινής Άδειας – Συστέγαση

Κοινή Άδεια έχουμε όταν σε ένα οδοντιατρείο υπάρχει μία (1) έδρα για δύο (2) Οδοντιάτρους.

Συστέγαση έχουμε όταν σε ένα οδοντιατρείο υπάρχουν δύο (2) έδρες για δύο (2) Οδοντιάτρους

 


Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Λίστα εκδηλώσεων

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση

ΚΟΖΑΝΗΣ

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Κοζάνη

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πτολεμαίδα

logo osk white

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ
 
Τριανταφυλλίδη 19, Κοζάνη T.K. 501 00
Τηλέφωνο:  24610 22139
Φάξ:  24610 28604
Copyright www.oskozanis.gr © 2021. Design by Kostas Tsampalis